در اعماق تاریک جانم برکه ایست /ودر آن برکه ماهی یست /و چه بیتاب است ماهی و اینجا تنگ جاییست /ماهی شوق رسیدن دارد و دیدن/ اما هیچ نمی بیند مگر آسمان را از دریچه چشمان من/ و چه دلگیر است ماهی /و چه دلگیرم منو/ وچه دلتنگ است این آسمان /پس داروگ کی میزند باران؟؟/ تا بشوید این همه غبار از تنهامان /تا پر کند جام بلورمان/ تا برسد باله های این ماهی دلتنگ بر آسمان؟
40486